Заедно ще успеем

ТОВА СА ЛИЧНОСТИ СЪС СТРАСТ ДА ПРЕОБРАЗЯТ СВОИТЕ ОБЩЕСТВА

Нашите Партньори

Белгия | Брюксел

— Child Focus

Мисията на организацията „Child Focus“ - както на национално, така и на международно ниво - е да подкрепя родители/семейства на деца, намиращи се в неизвестност и на деца-жертви на сексуална експлоатация; активно да подпомага издирването и/или освобождаването на нуждаещите се деца, както и да изучава, предотвратява и противодейства на такива явления онлайн и офлайн. Организацията действа независимо и в интерес на децата без каквато и да е дискриминация. Подобно на действащата в Белгия „гореща линия“ за изчезнали деца на номер 116 000, хората от „Child Focus“ са достъпни 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата за информация и съобщаване за изчезнали или сексуално-експлоатирани деца. Организацията поддържа „горещата линия“, както и интернет страница (www.stopchildporno.be) за въпроси, свързани с кибер-сигурността на децата (www.clicksafe.be). Въз основа на опита си „Child Focus“ развива експертиза и капацитет, подпомагащи проекти, насочени към повишаване на осведомеността и обществената чувствителност по темата. Превенцията е важна част от дейността на „Child Focus“ и за тази цел организацията развива педагогически инструменти, електронни ресурси и дидактически материали, както и организира обучения в различен формат. Академията „Child Focus“, организирана от отдел ‘Превенция и развитие“ предлага на различни целеви групи над 1.200 обучителни сесии годишно.

mascottes-logo-rechts_orig
Белгия | Фландрия

— Gezinsbond

„Gezinsbond“ е плуралистична, нестопанска семейна организация, основана през 1921. В нея членуват около 230,000 семейства от областите Фландрия и Брюксел и я подпомагат 13 000 доброволци от 900 регионални единици на страната. „Gezinsbond“ е отворена за всички семейства: големи семейства, млади семейства, възрастни семейства, ново-събрани семейства, семейства с един родител и т.н. Всички семейства имат значение за тази организация. „Gezinsbond“ винаги поставя нуждите на семействата на първо място без оглед на семейното положение на членовете, техните политически, религиозни и др. убеждения.

Белгия | Валония

— La Ligue des Familles

Организацията „Ligue des Familles“ е сдружение, действащо на територията на френски-говорещата част на страната. Дейността й се основава на 4 стълба:

Чрез действия, осъществявани от и в името на родителите „Ligue des Familles“ цели да подобри условията на живот и бъдещето на семейства, родители и деца от всякакъв вид без оглед на техните статус, произход, избор на начин на живот, религиозни и политически убеждения. Организацията „Ligue des Familles“ разглежда като „родители“ всички индивиди, намиращи се в семейни отношения с едно и/или повече от едно дете, тийнейджър, представител/и в младежка и/или зряла възраст. Под „семейни отношения“ в „Ligue des Familles“ разбират закрилата, съжителството, осигуряването на възпитание и образование. Родителят може да бъде биологичен, приемен, осиновяващ, Родителят може да стане дядо/баба по кръвно или символично родство. Веднъж конституирано, родителството е за цял живот.

Гърция | Атина

— Athens Lifelong Learning Institute

Институтът за обучение през целия живот (Lifelong Learning Institute) в Атина е център за изследвания и обучение. Мисията му е да насърчава и развива иновациите в сферата на образованието и ученето през целия живот, в развитието на човешкия капитал и на пазара на труда в Гърция и Европа, чрез обществото на знанието и социалното включване. Институтът съчетава дейности, свързани с мултидисциплинарна експертиза, новаторско мислене, създаване на задълбочени и разнообразни познания, развитие на мрежи, анализ на политики и оценка на иновативни практики. В екипа на Института влизат хора-професионалисти от различни области на педагогиката, като обучение за възрастни, обучение през целия живот, иновативно обучение и др. Обединени са от общата цел да работят за развитието на човешкия капитал и за успешното социално включване на национално и европейско ниво. Екипът и партньорите на Института притежават енергия и визия за това как да продължават да гарантират високо качество на предлаганите услуги и нови идеи в сферата на професионалното обучение, обучението за възрастни и социалното включване.

Румъния | Тимишоара

— Universitatea de Vest Timișoara – UVT (Университет на западна Тимишоара)

Universitatea de Vest Timișoara е най-голямата институция за образование в западната част на Румъния. Регистриран като Университет от страна на Министерството на образованието на страната, той е сред петте членове на академичния Universitaria Consortium (групата на най-елитните румънски висши учебни заведения. През 2019 Университетът е включен в ТОП 1000 – класацията на най-добрите университети в света. .

България | София

— University of Sofia “St.Kliment Ohridski”

СУ „Св. Климент Охридски“ е най-старото и най-елитно висше учебно заведение в България, създадено през 1888 година. Той е водещият център за образование и научни изследвания на страната, включващ 16 факултета и три департамента. . Възприел е принципът, че високото ниво на научноизследователска дейност е задължителна стъпка в осъществяването на активното взаимодействие между образователния процес, наука, технологично развитие и иновативна политика. Като се стреми да утвърждава ролята си на образователен, научен и културен център с общоевропейско значение, СУ изпълнява следната мисия: Образователните програми на университета следва да покриват европейските стандарт за качество и да се доближават до водещите световни образци. • Университетът се стреми да работи на нивото на добрите практики в развитието, управлението и използването на науката за целите на обществото. • Университетът ще продължава да разширява ролята си за работа по проекти, политики и стратегии за развитието на страната • Университетът ще се стреми да бъде лидер в обучението, науката и цялостното развитие на обществото.

Кипър | Никозия

— EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS

Европейският Университет на Кипър (European University Cyprus-EUC) съществува от 2007 и е наследник на създадения през 1961 Колеж на Кипър (Cyprus College). Днес Университетът обединява пет департамента, в това число по хуманитаристика, по социални науки и науки за образованието, по природни науки, медии и право. Мисията на Университета е да образова студенти като ги подготвя за успешна кариера в живота, както и за изискванията на съвременното общество и им дава възможност да създават наука чрез изследвания и иновации. Университетът е участвал в над 250 проекта, финансирани по различни програми като „Хоризонт 2020“, „Еразъм Плюс“, „Седма рамкова програма“, „Програма за обучение през целия живот 2007-2013“, „Програмата на Генералните дирекции на Европейската комисия“, „Програмата на Фондация за развитие на научните изследвания в Кипър“, на ООН, на Европейската космическа агенция и др. За последните три години Университетът е привлякъл над 5.5 милиона евро за различни изследвания.. Те се извършват в многобройните научни центрове, клиники и лаборатории. (http://euc.ac.cy/en/research/research-centers). Университетът е сред 500 организации в Европейския съюз, получили отличието HR Excellence in Research’

Белгия | Брюксел

— European Association for Viewers Interests

Европейска асоциация за интересите на зрителите (European Association for Viewers Interests, EAVI) е гласът на медийната грамотност в Европа. Това е международна неправителствена организация, регистрирана в Брюксел, която отстоява важността на медийната грамотност и пълноценното гражданство.

EAVI подкрепя приемането на инициативи, овластяващи гражданите на Европейския съюз да четат, пишат и участват в публичния живот посредством уменията, придобивани чрез развитие на медийната грамотност. По тази причина за EAVI формирането на такава грамотност е част от усилията за постигане на здраво, демократично и включващо общество.

EAVI представлява интересите на гражданите пред Европейските институции посредством лобистки конференции, създаването на партньорски мрежи, изследвания, проекти от сферата на медийната грамотност, развитие на добри практики и производството на ресурси с онлайн съдържание, насочени към обучението на младите хора.

Scroll to Top